REGULAMIN SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI KLUBU SPORTOWEGO VICTORIA TRZEBINIA

Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie jednolitych zasad obowiązujących w Klubie. Każdy Członek Klubu, Trener, Zawodnik, Rodzic względnie Opiekun Ustawowy jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym regulaminie. Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 5 grudnia 2021 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Każdy zawodnik Klubu Victoria Trzebinia zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach sportowych oraz innych formach współzawodnictwa sportowego organizowanych przez Klub.
 3. Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista.
 4. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do dbania o własny i powierzony przez Klub sprzęt sportowy, w szczególności przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych i należących do klubu.
 5. Uczestnicy zajęć szkoleniowych organizowanych i prowadzonych przez KS Victoria Trzebinia zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 6. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych.
 7. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

§ 2 Opłaty

 1. Rodzice/opiekunowie każdego zawodnika zarejestrowanego w Klubie dokonują opłaty miesięcznej w wysokości 50 zł (składka klubowa) i 0,00 zł (opłata za szkolenie), czyli łącznie składka roczna 600 zł (słownie złotych: sześćset złotych). Składkę klubową  należy wpłacać co miesiąc do 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 2. Rodzice/opiekunowie każdego zawodnika zarejestrowanego w Klubie dokonują opłaty miesięcznej w wysokości 25 zł (składka klubowa) i 0,00 zł (opłata za szkolenie), czyli łącznie składka roczna 300 zł (słownie złotych: trzysta złotych), jeżeli zawodnik posiada co najmniej III klasę sportową PZLA oraz dla tych którzy dotychczas opłacali składkę z 50 % bonifikatą otrzymaną za wysokie wyniki sportowe.. Składkę klubową można wpłacać w 1 racie do 15 stycznia lub w 2 dwóch równych ratach, pierwsza do 15 stycznia , druga do 15 lipca.
 3. Składka klubowa obowiązuje przez 12 miesięcy w roku.
 4. Składkę klubową wpłacamy na rachunek bankowy Klubu numer 73 1750 0012 0000 0000 3484 9919
 5. Składka pobierana jest z góry.
 6. W tytule wpłaty należy wpisać: Imię, Nazwisko zawodnika.
 7. Opłaty obowiązują od stycznia 2022 roku lub od miesiąca w którym zawodnik zostanie wpisany na listę Zawodników Klubu do miesiąca w którym zostanie z niej skreślony.
 8. W przypadku braku opłaty klubowej w oznaczonym terminie, Klub Victoria Trzebinia zastrzega sobie prawo do możliwości podjęcia decyzji o braku dopuszczenia zawodnika do udziału w treningu lub zawodach.
 9. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Klub Victoria Trzebinia jest dobrowolne, dlatego też zwłoka w zapłacie powyżej 10 dni jest podstawą do nie wpuszczenia zawodnika na treningi lub skreślenia go z listy zawodników.
 10. Opłaty za obozy sportowe, zgrupowania sportowe i inne wyjazdy organizowane przez Klub Victoria Trzebinia należy wpłacać wg. odrębnych ustaleń, które zostaną ogłoszone przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia. Co do zasady opiekunem obozów jest wyznaczony przez Klub Victoria Trzebinia trener.
 11. Istnieje możliwość ubiegania się przez Zawodnika o odroczenie płatności, np. w związku z trudną sytuacją materialną, co wymaga złożenia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Właściwym do rozpatrywania wniosków w przedmiocie odroczenia płatności jest Zarząd KS Victoria Trzebinia.

§ 3 Umowy i zmiany barw klubowych

 1. Rodzice/opiekunowie każdego zawodnika zarejestrowanego w Klubie podpisują umowę lub kontrakt.
 2. Umowa w przypadku zawodnika nie korzystającego z dofinasowań klubu, kontrakt w przypadku korzystania przez zawodnika z dofinasowań klubu.
 3. Zawodnik lub w imieniu zawodnika niepełnoletniego rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie zmieniania barw klubowych a w przypadku nieuzasadnionej zmiany  barw klubowych klub obciąża zawodnika kosztami szkolenia zgodnie z podpisaną umową.
 4. Zawodnik może zmienić barwy klubowe :
 • zmienił miejsce zamieszkania,
 • rozpoczął naukę poza powiatem chrzanowskim,
 • nie posiada zobowiązań finansowych wobec klubu.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszych postanowień regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu
 2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Klubu
 3. Regulamin wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku